Стопанско развитие

С Т О П А Н  С К О    Р А З В И Т И Е

1890 год.- Създава се  телеграфо-пощенска станция.

1906 год.- По инициатива на Найден Команов е регистрирана „Земеделска спестовна заемателна каса „Съгласие”.

1902 год.- Прави се първи опит за изкуствено напояване от Ангел Баждаров,който доставя от  Атина градински долап – елеватор за вадене на вода .

1907 год.-Първи опит за жътва с машина,теглена от добитък.Същата година кооперация „Съгласие” доставя първата вършачка в Овчехълмието.

1909 год.-Открита е мелницата на Д.Куртоклиев,а през 1912 год. е пусната в действие мелница „Любен Кантарев”.

1914 год.- Братя Чобанови доставят от Англия първата  вършачка марка „Роксор”,задвижвана с локомобил.

1925год.- Пуснат е първият влак  до Голямо Конаре.Започва електрификацията  на селото от централа „Въча” гр.Кричим.На 15.09.1925 год. в селото се провежда голям есенен панаир.

1927год.- Построена е сградата на ж. п. гарата.

1928год.-Изкопан е първият кладенец за напояване на оризище /чалтик/.

1936год.-Създадена е Памукопредачна фабрика „Братя Чобанови”и с-ие Стоян Генов.Регистрирано е събирателно дружество Братя Стойно и Иван Стоеви  с-ие Матея Шаранков”.Производственият инвентар на дружеството се е състоял от дарак,маган и чепкало за парцали.

1937год.- Открити са мелница „Костадин Буров-с-ие и мелница „Георги Влашки и с-ие”.

1940год.- Започва да функционира тъкачна фабрика „Съединение”.

1945год.- Създадено е ТКЗС”Гигант” с пръв председателСтоян П.Костов.

1948год.-На събрание на  занаятчиите от с.Голямо Конаре са сформирани две самостоятелни занаятчийски кооперации:Строително-мебелно-дърводелска „Бор” с 11члена и бъчварска „Бъчва” с 13 члена.Регистрирана е МТС за ремонт на всякакви земеделски машини.

1949год.- Създадено е ДЗС с главна задача производството на елитно-разплоден материал.Построени са нова конюшна,птичарник и жилищен блок  за работниците.Създава се тенекеджийско-подковаческа кооперация „Подкова”.Регистрирано е Държавно индустриално предприятие сушилня „Тракия”,по-късно се създава и  ДКК”Първи май”.

1959год.- Открит е нов универсален магазин.

1960год.- Завършена е сградата на банята.Разширява се водопроводната мрежа.Асфалтиран е пътят до с.Точиларци.Построен е нов ресторант.

1966год.- Открита е и пусната в експлоатация първата в страната напоителна система Войсил – Голямо Конаре.

Започва строителството на бетонна писта за нуждите на селскостопанската авиация.

1968год.- Завършен е хранително-вкусовия комбинат в с.Голямо Конаре.

1969год.- Открита е новата сграда на пощата /пощ.станция и АТЦ/ лично от министъра на съобщенията.

1972год.- Открити са:цех за асинхронни електродвигатели,цех на завод „България” гр.Пловдив за готово облекло,цех за сушене на червен пипер и др.зеленчуци към ДКК”Първи май”гр.Пловдив,тухларска фабрика „Комуна”,ДСП”Винпром”.Открити са  и склад за зърнени храни,мелница,клон на автостопанството,цех на Карловския тракторен завод.

Предприятия

Строителство